Terms & Conditions

Terms & Conditions

Ο παρόν δικτυακός τόπος «euroimno.gr» αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «……..» και το διακριτικό τίτλο «Euroimno Real Estate - Construction», που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης επί της οδού Απ. Αποστολάκη αρ. 7, με Τ.Κ. 74100 και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ. ………. Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@euroimno.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2831029685 και 6944 412277 (εφεξής η «Εταιρεία»).

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν προκειμένου η Εταιρεία να παρέχει στους επισκέπτες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία, τα προϊόντα της και πληροφορίες για διάφορους τομείς δραστηριότητας αυτής μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου «euroimno.gr» (εφεξής «Ιστότοπος»).

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσεως. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  • Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι Χρήσης και προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.
  • Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα του παρόντες όρους της ιστοσελίδας, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος επισκέπτης ή χρήστης δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας.
  • Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν.
  • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες και τις πραγματικές πρακτικές ακινήτων. Έτσι ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθεί την επίσκεψη ή την χρήση στον Ιστότοπο τεκμαίρεται ότι αποδέχεται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνεί, οφείλει αν απέχει από την επίσκεψη ή την χρήση του Ιστοτόπου.
  • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την προώθηση και την αφαίρεση της ιδιοκτησίας από τον Ιστότοπο που έχει καταχωρηθεί από τρίτο για την προώθηση με τη μεσιτεία της Εταιρείας, εάν κρίνει ότι καταστρατηγούνται οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης.
  • Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα σελίδα πάντοτε θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν περιλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  • Ο Ιστότοπος λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου αυτού να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και εν γένει ορθότητα.
  • Ο Ιστότοπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον επισκέπτη ή τον χρήστη.
  • Ωστόσο, ο Ιστότοπός μας και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, φέρουν για τυχόν ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη ή τον χρήστη από ή εξ αφορμής της χρήσης της.
  • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών ή των χρηστών για οποιασδήποτε μορφής ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης ή χρήστης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης, το οποίο χρησιμοποιεί με δική του πρωτοβουλία και με  γνώση των όρων του παρόντος.
  • Ειδικά στην περίπτωση καταχώρισης στον Ιστότοπο ιδιοκτησίας προς προώθηση με τη μεσιτεία της Εταιρείας, ο καταχωρών θα λαμβάνει απευθείας οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την ιδιοκτησία του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και θα έχει την ευθύνη για άμεση απάντηση προς τον αγοραστή-πελάτη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περιπτώσεις αμέλειας ή μη εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη.
  • Στην ανωτέρω περίπτωση και εφόσον ολοκληρωθεί η πράξη της αγοραπωλησίας ή της ενοικίασης, ο ιδιοκτήτης και ο ενδιαφερόμενος αγοραστής θα φέρουν την πλήρη ευθύνη για την τήρηση του δικαίου κατά του κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη να βαρύνει την Εταιρεία.
  • Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ – ΧΡΗΣΤΗ
  • Κάθε επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου, ενώ αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο σύμφωνα με το Νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
  • Κάθε επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Ιστότοπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών. Ο χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Ιστότοπο, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση αυτού και των πληροφοριών που προσφέρονται μέσω αυτού.
  • Κάθε επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE), συμβάλλοντας κατά το μέτρο του δυνατού στην ομαλότερη και αποδοτικότερη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου όσο και μεταξύ των χρηστών και των διαχειριστών αυτού.
  • Ειδικά κάθε χρήστης που επιθυμεί να καταχωρήσει στη σχετική ενότητα του Ιστοτόπου ιδιοκτησία προς προώθηση με τη μεσιτεία της Εταιρείας, οφείλει να ενεργεί κατ’ εντολή του ιδιοκτήτη και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των σχετικών πληροφοριών, ενώ κατά τα λοιπά βαρύνεται με τις ανωτέρω υποχρεώσεις.
 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
  • Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά οπτικοακουστικού υλικού και κάθε είδους αρχείων, είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και διέπεται  από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.
  • Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου διατίθενται στον επισκέπτη ή χρήστη για προσωπική χρήση και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Εταιρείας.
  • Απαγορεύεται ρητά, χωρίς της προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συνολικά, τμηματικά ή περιληπτικά αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση" (download), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου του Ιστοτόπου.
  • Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη ή χρήστη, υπό την προϋπόθεση αφενός ότι θα αναφέρεται η πηγή προελεύσεώς, οι επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και αφετέρου ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό.
  • Ο επισκέπτης ή ο χρήστης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της δικαιούχου ή τρίτων (που έχουν χορηγήσει την άδειά τους) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή ποινής ή προστίμου ή σε αποζημίωση του ή των δικαιούχων.
  • Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος Ιστοτόπου, καθώς και για αιτήσεις χορήγησης άδειας αναπαραγωγής περιεχομένου, ο επισκέπτης ή χρήστης μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση «info@euroimno.gr».
 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή του χρήστη διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου, τους παρόντες Όρους Χρήσεως, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, τον ν. 4624/2019 και εν γένει το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
  • Κάθε επισκέπτης ή χρήστης μπορεί αν περιηγηθεί στον διαδικτυακό τόπο χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.
  • Κατ’ εξαίρεση είναι υποχρεωτική η παραχώρηση προσωπικών δεδομένων στην Εταιρεία στην περίπτωση που ο επισκέπτης ή ο χρήστης θέλει να εγγραφεί στην ιστοσελίδα  και/ή να στείλει μήνυμα στο «euroimno.gr», τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.
  • Ο επισκέπτης ή ο χρήστης αναγνωρίζει και δηλώνει τη ρητή αποδοχή του για την συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία γνωστοποιεί κατά την επίσκεψη ή χρήση του Ιστοτόπου.
  • Η Εταιρεία εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνονται στον Ιστότοπο τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές με τον χρήστη, την επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους ή να χορηγηθούν σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).
  • Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στη φόρμα επικοινωνίας της σελίδας, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και απάντησης στα υποβληθέντα ερωτήματα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Εταιρείαςπου έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη ή του χρήστη είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά δεδομένα αυτών απαγορεύεται.
  • Η Εταιρεία συλλέγει και διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή χρηστών του Ιστοτόπου της έχοντας υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, παρέχοντας ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη δυνατή εμπιστευτικότητα στα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούν οικειοθελώς οι επισκέπτες ή οι χρήστες του Ιστοτόπου.
  • Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο επισκέπτης ή ο χρήστης του Ιστοτόπου διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης ή οριστικής διαγραφής των στοιχείων του, αλλά και κάθε άλλο δικαίωμα που αναγνωρίζεται από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR).
 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6.1. Η Εταιρεία έχει βασική προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη. Για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

6.2. Η ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου/ηλεκτρονικού καταστήματος «euroimno.gr» επιτυγχάνεται μέσω κρυπτογράφησης με τη χρήση της τεχνολογίας SSL (Secure Sockets Layer) για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών (όπως το όνομα, η διεύθυνση) κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στο Διαδίκτυο.

6.3. Επιπλέον, το όνομα χρήστη (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password) που δίνονται κατά την εγγραφή του επισκέπτη ως μέλος του «euroimno.gr» και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του ως χρήστη λογαριασμού, παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία αυτού. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης  μέχρις ότου αυτή φτάσει στον αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά τα ίδια πρότυπα επιτυγχάνεται και η μεταβολή του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (Password). Ο χρήστης πρέπει να φυλάσσει με προσοχή τους συγκεκριμένους κωδικούς ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος τα στοιχεία αυτά να περιέλθουν σε τρίτου.

6.4. Χρήση του Ιστοτόπου από ανήλικους: Ανήλικοι απαγορεύεται να γνωστοποιούν μέσω του Ιστότοπου Δεδομένα Προσωπικού τους Χαρακτήρα.

 1. «ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

7.1. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλους Ιστοτόπους. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση και μόνο των επισκεπτών/χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών, ενώ η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη ή επισκέπτη.

7.2. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνουν, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων ο Ιστότοπος και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή των χρηστών.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

8.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τυχόν τροποποίησή τους διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

8.2. Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

8.3. Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.

8.4. Τα προσαρτήματα περί πολιτικής cookies και πολιτικής απορρήτου του Ιστοτόπου θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και δεσμεύουν τον επισκέπτη ή τον χρήστη του Ιστοτόπου απολύτως.

8.5. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της για κάθε δικαίωμά της που θίγεται αναφορικά με το παρόν, τους όρους και τις προϋποθέσεις επίσκεψης και χρήσης, καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας.